ލިޔުންތައް

9/24/2022

އަދަބު އިސްތިއުނާފުކުރުން - އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަމެއް

ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރަކީ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމެވެ. ދައުލަތަށް މައްސަލައެއް ކާމިޔާބު ވާންވާނީ، 'ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައެއް' ނޫނެވެ. ޤާނޫނުގައި ބުނާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އެހަމަތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއްގައި ކުށް ސާބިތުވިޔަސް، އިސްތިއުނާފުކޮށް، ޤާނޫނުގެ ހަމަތައް ޤާއިމުކުރުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިއީ، އަޞްލު މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ވަކީލުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ.

9/3/2022

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި، މަގުމަތިން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާއަކީ، ދައުލަތުން، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ. އެމީހަކަށް އިންޞާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް، އަމިއްލަ އަތުން ތަންފީޒުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި، ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ދީނީ ގޮތުން ބޮޑުވެގެންވާ މަނާކަމެކެވެ. އިސްލާމީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ވަކި ހަމަތަކެއް، އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ހަމައަކީ ހަމައެކަނި ނަތީޖާއެއް ޙާޞިލުކުރުމެއް ނޫނެވެ. ނަތީޖާއަށް ވާޞިލުވި ގޮތަކީވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

8/26/2022

'އިންޞާފު' އެއް ނުލިބުނު؟

ޢަދުލު އިންޞާފުގެ މަފްހޫމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވޭ، ޝައުޤުވެރިކުރަނިވި އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ރަސްމީ ވަޒީފާއަކީ، އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން ކަމަށްވާތީ، އެކި މީސްމީހުންނަށް އިންޞާފު ލިބިގެން (ނުވަތަ) / ނުލިބިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ މައްސަލައެކެވެ. އިންޞާފަކީ ނިސްބީ އެއްޗެކެވެ. ވަކިވަކި މީހުންނަށް، އެކި ގޮތަށް މާނަކުރެވޭ، އެކި ގޮތަށް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. އިންޞާފު ލިބުމުގެ އިޙުސާސަކީވެސް ނިސްބީ އެއްޗެކެވެ. އެކި މީހުންނަށް، އެކި ކަންކަމުގައި، އެކި ވަރަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސެކެވެ.

8/13/2022

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު - 15 އަހަރު ނުވާ ކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިތުރުވާ މިންވަރާމެދު އެބަ ކަންބޮޑުވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު އުފެދިފައިވާ (ނުވަތަ އުފައްދާފައިވާ) ސުވާލަކީ، ޤާނޫނީ ނިޒާމު އޮތް ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފިއްޔާ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން މާ މޮޅަށް ޤާނޫނު ލިޔަން ހަދައިގެން "އަތަށް ގޮވީ" ތޯއެވެ؟

8/2/2022

ލެތުން – ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ޑާޓާބޭސް

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، އިރުޝާދުތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުމަކީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށްވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމަކަށްވާތީ، މިކަމަށް ތަސައްލީ އެއް ހޯދުމަށް www.lethun.pgo.mv ގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް މިހާރު ވާނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މިވެބްސައިޓުގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިދެއް ސަރޗް ކުރެވޭ ގޮތަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

6/11/2022

ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ދައުލަތެއް!

އަޅުގަނޑަކީ ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިވަގުތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން، އަޅުގަނޑާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން ތިބުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމެކެވެ. އެއީ މައްސަލައެއްވެސް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ފިޓުކޮށް ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުންގެ މަޞްލަޙަތުވެސް އޮތް ކަމެކެވެ.

4/25/2022

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތަކީ ދީނީ ވާޖިބެއް. ކުޅުދުއްފުށީ ޖޯލިފަތި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ގޮތްޕަކީ، އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކަށް އަބަދުވެސް އަހައްމިއްޔަތު ދޭ މުވައްޒަފުންތަކެއް އުޅޭ ގޮތްޕެކެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް، އެމުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރީ، ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާނެ ޖޯލިފައްޗެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

4/15/2022

ޚިޔާލު ތަފާތުވުން 2– ޚިޔާލުތަފާތާ ގޮތުގެ ހައިރާކީ

ޢިލްމުވެރިން ދެކޭގޮތުގައި، ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ ހައިރާކީއެއް އޮވެއެވެ. އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ، ދެބަސްވާ ޚިޔާލުގައި އޮތް އަޞްލު ނުކުތާއާ ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ދެބަސްވެ، ދެބަސްވާ ސަބަބު ކިޔައިދިނުމެވެ. އެންމެ ގޯސް ގޮތަކީ، ދެބަސްވާ ޚިޔާލު ހުށަހެޅި މީހާއަށް ހުތުރު ނަންނަމުން ގޮވުމެވެ.

4/7/2022

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާއި ވަގުތު ގުނުން

"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 198 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހަކާއި އެދެމެދަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިނަމައެވެ."

3/29/2022

ފުރަތަމަ ކިޔާށެވެ. އެއަށްފަހު ވިސްނާ، ޢަމަލު ކުރާށެވެ.

އިންސާނުން، އެހެން މަޚުލޫޤުންނާ ތަފާތުވަނީ، އިންސާނުންނަށް ކަންކަމާ ވިސްނައި، ފިކުރުކުރުމުގެ ނިޢުމަތާއި ބާރު ދެއްވާފައިވާތީއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް އެތައް އާޔަތެއްގައި، ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނާ ފިކުރުކުރާނަމަ، އެކަމުގައި ޢިބުރަތްތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބާވާލެއްވި އާޔަތުގައި އޮތީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާކަށް ނޫނެވެ. ކިޔާށެވެ. މިތަރުތީބަކީވެސް އޮޅުމަކުން، އިއްތިފާޤަކުން އޮތް ތަރުތީބެއްނޫނެވެ.

3/20/2022

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން - ކެނެރީމަގުގެ މިސާލު

ޤާނޫނެއް ހަދައި، ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުން، ތަންފީޒީ އިދާރާތައް ޢަމަލުކުރާނީ ކޮތަރު ގުއި ރޭ އުޞޫލުންނެވެ. ލޮލަކަށް، މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާނީއެވެ. އެކަމުން ނުތަނަވަސްކަން އަންނަ މީހަކަށް ނުތަނަވަސްކަން އަންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރަހަށް ޕާކުކުރާ މީހާ ޕާކު ކުރަންވާނީ، ކޮތަރު ގުއި ރޭ ގޮތަށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަން ދަނެގެންނެވެ.

3/13/2022

އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަ ފޮނުވުން . ތާރީޚީ ބަދަލެއް

އިއްޔެ (13 މާރިޗު 2022) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، އޮންލައިންކޮށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި، އެމައްސަލަ އެކޯޓުން ބަލައިގަތް ދުވަހެވެ.

Connect through

The opinions expressed in this publication are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of the official positions held by the author. The designations employed in this publication and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the official positions held by the author