ލިޔުންތައް

1/14/2023

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުރިހާ އިދާރާއެއް އެއްކޮށް ތައްޔާރުވުން

18 ޖަނަވަރީ 2023 ދުވަހަކީ، އައު ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހެވެ. އޭގެ ކުރިން، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާއެއްހެން އެއްކޮށް އެބަ ކުރިއަށް ދެއެވެ. މިއީ އުފާވެރި މަންޒަރެކެވެ. ތަޞައްރަފު ފުދެމުންދާކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެންމެން އެއްކޮށް، އިށީނދެތިބެ، ޢިލްމީ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

12/7/2022

ޖުރިމަނާ ނުދައްކާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން - އިޚްތިޔާރެއް ނެތް!

ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލުއި އަދަބެއް މީހަކަށް ދިނުމުގެ މާނައަކީ އެއަދަބު ތަންފީޒުނުކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަދަބު ތަންފީޒުވާކަން ކަށަވަރުކުރާން އޮތް މަގަކީ، ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް މުރާޖަޢާ ކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމެވެ. މުރާޖަޢާކުރީމާ ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ، ޖޫރިމަނާގެ އަދަބަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ، ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ މީހުން، އަޞްލު އަދަބު ކަމުގައިވާ ޖަލު އަދަބަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. ނުވަތަ އެމީހަކާ އެކަށީގެންވާ އެހެން އަދަބަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.

11/28/2022

ކުޑަކުދިން ލައްވާ ކުށްކުރުވުމަކީ ކުށެއް!

ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓްކުރުމުގެ ކުށަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބޭނުންކުރުމެވެ. ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުވުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ރެކްރޫޓްކުރުމަކީ ނުވަތަ ގްރޫމް ކުރުމަކީވެސް ކުށެކެވެ. ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުން، ކުށްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާނަމަ، އެކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކުށެކެވެ. އައްޑޫގައި، ނުވަތަ އެނޫން ރަށެއްގައި ވިޔަސް، ކުށްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާނަމަ، އެކަމަށް ވަކިން ދައުވާ ކުރެވޭނެއެވެ. ކުށްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ އަޅަމުންނެވެ.

11/13/2022

ޢުންޞުރު

އެކި ކުށުގެ ޢުންޞުރުތައް، ނުވަތަ ރުކުންތައް، އެކުށެއްގެ ގޮތުން ތަފާތުވެދާނެއެވެ. ތަޙްޤީޤުކުރާ މީހާ، ތަޙްޤީޤުގެ މިސްރާބު ގެންގުޅެންޖެހޭނީ ޢުންޞުރުތަކާ ދިމާލަށެވެ. ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ އޭރުންނެވެ. ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ފެށުން އޮތީ ޢުންޞުރު ހޯދުމުގައެވެ. އެހެންކަންކަން ތަރުތީބުވަނީ އެކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

11/5/2022

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ މަސްރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން

ދައުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގެ މަސްރިޕޯޓު މުހިންމުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދިދާނެއެވެ. އެމަޢުލޫމާތު މުހިންމުވަނީ، ކުށް މަދުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތާއި ޕޮލިސީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މިސާލަކަށް، އޮކްޓޯބަރު މަހު، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން، (ފަރުވާގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި) ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ، ކެނަބިސް ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު 43 މީހުންގެ އެވްރެޖް ޢުމުރަކީ 28 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް، ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ދައުވާ ކުރެވުނު 37 މީހުންގެ އެވްރެޖް ޢުމުރަކީ 36 އަހަރެވެ. ވީމާ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް، މިދެންނެވި ޢުމުރުފުރާތަކަށް ބަހައިގެން ތަރުތީބުކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމެއް އޮވެދާނެއެވެ.

10/20/2022

ގަވާއިދުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން : ކޮން ބަދަލެއް؟

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދެގަވާއިދަކަށް އިޞްލާހެއް ގެނެސް، އެކަން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިދެގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނީ،ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކުށުގެ ޢަމަލުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދިމާވަމުން ދިޔަ ބައެއް ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށް، މާނަހުރި ގޮތެއްގައި، އެޤާނޫނުގައި ބުނާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ.

10/14/2022

ދެކި، އަޑުއެހި ކަންކަން: ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން

ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅުނު ވާހަކަ ދާދިފަހުން މީޑިއާގައި ތިލަވެފައިވެއެވެ. އެއާއެކު، މިއީ ކިހިނެތް ހިނގާ ކަމެއްކަމާމެދު މީހުން އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރާތީ، ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ތާރީޚާއި، މިހާރު ހިނގާ ގޮތާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިނގަން އަޅުގަނޑު ތަޞައްވަރު ކުރާގޮތް ލިޔަން ޤަޞްދުކުރީއެވެ. ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ 26 ނޮވެމްބަރ 2013 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން، މިއަދާ ހަމައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެނިޒާމަށް އައިސްފައިވެއެވެ.

9/24/2022

އަދަބު އިސްތިއުނާފުކުރުން - އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަމެއް

ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރަކީ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމެވެ. ދައުލަތަށް މައްސަލައެއް ކާމިޔާބު ވާންވާނީ، 'ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައެއް' ނޫނެވެ. ޤާނޫނުގައި ބުނާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އެހަމަތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއްގައި ކުށް ސާބިތުވިޔަސް، އިސްތިއުނާފުކޮށް، ޤާނޫނުގެ ހަމަތައް ޤާއިމުކުރުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިއީ، އަޞްލު މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ވަކީލުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ.

9/3/2022

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި، މަގުމަތިން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާއަކީ، ދައުލަތުން، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ. އެމީހަކަށް އިންޞާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް، އަމިއްލަ އަތުން ތަންފީޒުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި، ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ދީނީ ގޮތުން ބޮޑުވެގެންވާ މަނާކަމެކެވެ. އިސްލާމީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ވަކި ހަމަތަކެއް، އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ހަމައަކީ ހަމައެކަނި ނަތީޖާއެއް ޙާޞިލުކުރުމެއް ނޫނެވެ. ނަތީޖާއަށް ވާޞިލުވި ގޮތަކީވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

8/26/2022

'އިންޞާފު' އެއް ނުލިބުނު؟

ޢަދުލު އިންޞާފުގެ މަފްހޫމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވޭ، ޝައުޤުވެރިކުރަނިވި އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ރަސްމީ ވަޒީފާއަކީ، އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުން ކަމަށްވާތީ، އެކި މީސްމީހުންނަށް އިންޞާފު ލިބިގެން (ނުވަތަ) / ނުލިބިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ މައްސަލައެކެވެ. އިންޞާފަކީ ނިސްބީ އެއްޗެކެވެ. ވަކިވަކި މީހުންނަށް، އެކި ގޮތަށް މާނަކުރެވޭ، އެކި ގޮތަށް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. އިންޞާފު ލިބުމުގެ އިޙުސާސަކީވެސް ނިސްބީ އެއްޗެކެވެ. އެކި މީހުންނަށް، އެކި ކަންކަމުގައި، އެކި ވަރަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސެކެވެ.

8/13/2022

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު - 15 އަހަރު ނުވާ ކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިތުރުވާ މިންވަރާމެދު އެބަ ކަންބޮޑުވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު އުފެދިފައިވާ (ނުވަތަ އުފައްދާފައިވާ) ސުވާލަކީ، ޤާނޫނީ ނިޒާމު އޮތް ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފިއްޔާ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން މާ މޮޅަށް ޤާނޫނު ލިޔަން ހަދައިގެން "އަތަށް ގޮވީ" ތޯއެވެ؟

8/2/2022

ލެތުން – ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ޑާޓާބޭސް

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، އިރުޝާދުތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުމަކީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށްވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމަކަށްވާތީ، މިކަމަށް ތަސައްލީ އެއް ހޯދުމަށް www.lethun.pgo.mv ގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް މިހާރު ވާނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މިވެބްސައިޓުގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިދެއް ސަރޗް ކުރެވޭ ގޮތަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Connect through

The opinions expressed in this publication are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of the official positions held by the author. The designations employed in this publication and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the official positions held by the author