ލިޔުންތައް

7/5/2024

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަލަމުން - ކޮރަޕްޝަން ނެތް ޕީޖީ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ، އޭގެ ހުރިހާ މާނައަކާއި ސިފައެއްގައި، ކޮރަޕްޝަނެވެ. ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލެވޭނީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނީ، މީހުންގެ ހެޔޮލަފާކަމާއި ތަޤުވާވެރިކަމާއި ޒުހުދުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި، ރަނގަޅު ނިޒާމުތަކަކަށް ބަރޯސާވާ މުއައްސަސާތަކެއް އުފެއްދިގެންނެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގައި އޮތީ، ނިޒާމުތަކަށް ބަރޯސާވާގޮތަށް މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮށްފައެވެ. ކޮރަޕްޓް ނެޓްވަރކްތައް ނައްތާލައި، މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމުގެ މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނަކަށް ދިރިއެއް ނޯވެވޭނެއެވެ.

6/30/2024

ލަގްޒަރީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް: މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން 99.5% ގެ ކުރިއެރުމެއް

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެކި މުއައްސަސާތަކުން، ރައްޔިތުންނަށް އެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެހެން އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތުތައް އާދެއެވެ. މިޙާލަތުގައި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ސިޓީބިޓީ ހިންގައިލަންޖެހެއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން މިހާރު ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން، ޚިދުމަތް ދިނުން، 99.5% އަވަސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

6/23/2024

މަސައްކަތާބެހޭ ޚިޔާލު ބޮކި 3 – ރަސްމީ ހެދުން

ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި، މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ މީހާއާ އޮތް ގުޅުމަކީ، މުވައްޒަފު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ވަޒީފާދޭ މީހާ މުޤާބިލުގައި އަގެއް ދެއްކުމެވެ. އެ އަގަކީ ފައިސާ، ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވިޔަސް، އެއީ ދެފަރާތުން އަގުހުރި އެއްޗެއް ބަދަލުކުރާ މުޢާމަލާތެކެވެ. ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކުގައި، މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ބޭނުންވަނީ، އެމީހުންގެ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާއާއި، ޢިލްމާއި، ވިސްނުމާއި، ފިކުރާއި، ވަގުތެވެ. އޭނާ ހުންނަ ގޮތެއް، އަޅާ ހެދުމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ، ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ، މުވައްޒަފު ސޫޓަކާއި ބޫޓަކަށް އަރައިގެން ހުރެގެންތޯ، ނުވަތަ ޔުނިފޯމެއް ލައިގެން ހުރެގެންތޯ، ނުވަތަ ގަމީހަކާއި ޓައީއެއް އަޅައިގެންތޯ، ނުވަތަ ޓައީ ނާޅައި ހުރެގެންތޯ ކަނޑައަޅަންވާނީ، އޭނާ އުފައްދާ އެއްޗެއް އެންމެ މޮޅަށް އުފެއްދޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.

6/20/2024

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން – ޙައްލަކީ ޢުމުރު ދަށްކުރުމެއް ނޫން، މާޙައުލު ބަދަލުކުރުން

ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤީ ދާއިރާއާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މީހުން ދެކެނީ، ޙައްލަކީ، ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ޢުމުރު މިހާރު އޮތް 15 އަހަރުން، 12 އަހަރަށް، ނުވަތަ 10 އަހަރަށް ހަގު ކުރުމެވެ. ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ދަޢުވާކުރުމާއި ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި، އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ޙައްލެއް ނޫނެވެ. ޖިނާއީ ދަޢުވާކޮށް، މީހުން ޖަލަށް ލައިގެން ކަމެއް ޙައްލުވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ނުއޮތީހެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ކުށްކުރާކަމަށް ފެންނަނީ، އެކުދިންގެ މާޙައުލުން އެކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭތީއެވެ. ކުށަށް ހިތްވަރުލިބޭ މާޙައުލެއްގައި ނެތް ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްގެން، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ވީމާ، ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ އެއްކަމަކީ އެކުދިން ތިބި މާޙައުލު ބަދަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމެވެ.

6/19/2024

މަސައްކަތާބެހޭ ޚިޔާލު ބޮކި 2 – މަސައްކަތް ބެހުމުގެ އިންޞާފާއި ހަމަހަމަކަން

މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރަންވާނީ، އެމީހާ ހުންނަތަނާއި، ގޮނޑީގައި އިން ވަގުތާއި، ފޮނުވާ އީމެއިލުގެ ޢަދަދާއި، ބައިވެރިވާ (ބޭކާރު) ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދާއި، އޭނާ އޮފީސް ތެރެއިން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައިގެނެއް ނޫނެވެ. މިހާތަނަށް، މީހެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަޒަންކުރަމުން އައި، އެ މީހެއްގެ "ބިޒީ" މިންވަރަށް ބެލުމުގެ މަފްހޫމް އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހެންޖެހެއެވެ. މީހެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަޒަން ކުރަންވާނީ، އެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތާއި، އެމީހަކު އުފައްދާ އެއްޗެއްގެ ފެންވަރާއި، އޭނާ ބުނާ ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިމަފްހޫމަށް ބަދަލުވެވޭނީ، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ވިސްނުންވެސް ބަދަލުވެގެންނެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި އިންޞާފުވެރިވާންޖެހެއެވެ. އިންޞާފުވެރި ވުމަށްޓަކައި، ތުނޑުން ތުނޑަށް ހަމަހަމަވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

6/15/2024

ދައުލަތުގެ މޮނޮޕޮލީ: ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއް

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮތް މައިގަނޑު މުޢާމަލާތަކީ، ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓައި، އެއިން އިޤްޠިޞާދީ މަންފާ ހޯދައިގެން، އެ ލިބޭ ފައިސާއިން، ދައުލަތުން (ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުން) ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މަގުތައް ހެދުމާއި، ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، ޞިއްޙީ، ތަޢުލީމީ، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްޠިޞާދީ ޚިދުމަތްތަކެވެ. ވީމާ، ވިޔަފާރީގެ ފަލްސަފާއަކުން ބަލާއިރު، ސަރުކާރަކީ މޮނޮޕޮލީއެކެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކަކީ މޮނޮޕޮލީތަކަކަށްވާތީ، އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅަށް، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން، ދައުލަތުން، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މުސާރަ ދީފައިތިބޭ މީހުންގެ މައްޗަށް އޮތް އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެކެވެ.

6/8/2024

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން -1

ކުޅިވަރަކީ ކުޅިވަރެއް ނޫނެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅިވަރަކަށް ހަދަނީ، ކުޅިވަރަކީ ކުޅިވަރެއް ނޫންކަން ނުދަންނަ މީހުންނެވެ. ދައުލަތުގެ ކުޅިވަރު ބަޖެޓަކީ 472 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އޭގެ 25% އަކީ ކުޅިވަރު ވަޞީލަތްތަކަށާއި އެސޯސިއޭޝަންތަކަށްކުރާ ޚަރަދެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުނުވެ، ފައިސާ ބޭކާރުގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެއެވެ. މިހާރު ޤާނޫނީ ނިޒާމު އޮތީވެސް އެގޮތަށެވެ. ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފަޚުރުވެރިވާ "ޤާނޫނީ ޙައިސިއްޔަތު" އާ އެއްކޮށް، ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޒިންމާއެއް އޮންނާނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.

5/19/2024

ލަދަކީވެސް މާތްﷲ ދެއްވި ނިޢުމަތެކެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުގައި "ލަދު" މާނަކޮށްފައި އޮތީ "ތިމާއަށް ހުތުރުނަމެއް ބަދުނާމެއް ލިބިދާނެތީ މީހުންނަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަންތަކާމެދު އިޙްސާސްވާ އިޙްސާސްވުމަ" ށެވެ. ލަދު ޙަޔާތް ކުޑަވުމަކީ "ކަންކަމާ މެދު ލަދުގަންނަ ގޮތް ނެތުމެ" ވެ. "ޙަޔާތް" މިއީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒެކެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ގެނެސްފައި އޮތީ ޢަރަބި ބަހުގެވެސް މާނައިގައެވެ. ޙަޔާތަކީ ދިރިހުރުމެވެ. ނަމަވެސް، ޢަރަބި ބަހުގައި ޙަޔާތް މިބަހުގެ ލަފްޒީ މާނައާއި ލަދުގެ މާނައާ އެއްކޮށް ވިސްނުމުން، ލަދުޙަޔާތުގެ މާނަ ސާފުވެއެވެ. ލަދާއި ޙަޔާތާ އެއްކޮށްލައިގެން އެކުވިނަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުން ދޭހަވާ މާނައަކީ، ލަދެއް ނެތްނަމަ، ޙަޔާތެއް، ދިރިހުރުމެއް، އުޅުމެއް ނެތީއެވެ. ލަދަކީ މާތްﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވި އަގުހުރި ނިޢުމަތެކެވެ.

4/9/2024

3 މަސްދުވަހުގެ ސިޓީ ދިރާސާ – ލަގްޒަރީ ޕަބްލިކް ސަރވިސްގެ ފެށުން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 'ލަގްޒަރީ ޑެސްޓިނޭޝަން' އެކެވެ. ވީމާ، ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ލަގްޒަރީ ފެންވަރުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިމަގުގައި އަޅުގަނޑަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ، އަޅުގަނޑާ މިވަގުތު ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރެވޭތޯ ބެލުމެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަހު ލިބުނު 8085 އެންޓްރީއާއި މިއަހަރު ލިބުނު 6752 އެންޓްރީއާ އަޅައި ބެލުމުން، މިއަހަރު 1333 އެންޓްރީ މަދެވެ. މިއީ، ޕަސެންޓޭޖުން %16.48 މަދު ޢަދަދެކެވެ. މިހާރު މި ދާގޮތަށް ދާނަމަ، މިއަހަރު ނިމޭއިރު ލިބޭނީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 5332 އެންޓްރީ މަދުންނެވެ. އެއީ، ކުރީ އަހަރާ އަޅައި ބަލާއިރު، 2.3 މަހު ލިބޭނެ ވަރެވެ. މާނައަކީ، މިމަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ލުއިވެ، މަދު މުވައްޒަފުންނާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް، ކުރިއަށްވުރެ ހަލުއިކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވުމެވެ. ލަގްޒަރީ ޕަބްލިކް ސަރވިސްއެއްގެ ފެށުމުގެ ކުރީކޮޅެވެ.

3/30/2024

މަސައްކަތު ވަގުތާބެހޭ ޚިޔާލު ބޮކި - 1

ރަމަޟާން މަހުގެ މަސައްކަތު ވަގުތާ ބެހޭގޮތުން ވިސްނަމުން ދިޔައިރު، މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ގުނާ ގޮތް، "މުވައްޒަފު ފެންނަން ހުންނަ ވަގުތު" ގުނާ ވިސްނުމުން ދުރަށްގޮސް، "ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރާއި ފެންވަރަށް" ބަލާ ވިސްނުމަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފެނެއެވެ. މިބަދަލު ގެނެވޭނީ ވިސްނުމާއި ސަޤާފަތަށްވެސް ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ. ނަމަވެސް، މިބަދަލު ގެނެވިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ލަގްޒަރީ ފެންވަރަށް ގެންދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެއެވެ. ފުވައްމުލަކު މީހާއަށް ދަރިފުޅު ބަލާ ސްކޫލްދޮށަށްވެސް ދެވޭނެއެވެ.

3/19/2024

ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 ގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މަސައްކަތުގެ ސަޤާފަތު ބައްޓަންކުރެވޭތޯ ކުރާ މަސައްކަތުގައި، މޭޒުތަކުގެ ވަށައިގެންތިބެ، ސިކުނޑިތަކުން ތެޔޮ ހާނައިގެން، ނިތްކުރި ތަކުން އޮށްދާ އޮހޮރުވައިގެން، ހަރުދަނާ މޮޅުވިސްނުންތަކެއް ނެރެ، މޮޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވޭތޯ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފްކުރީ 4 ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ ނިޒާމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަސް ބަންދުދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މިނިންމެވުމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން ޤަޞްދުކުރީ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރާނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ޕީޖީ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ އައު އުޞޫލެއް ތަޢާރަފުކުރުމެވެ. މިވިސްނުމުން ފައިދާވި ކަމަކީ މިއީއެވެ.

3/9/2024

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދުން ފަސޭހަކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތަކެއް ކުރާ ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުގެ ތަރުތީބުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައެވެ. ވާދަވެރިއެއް ކައިރި ހިސާބަކުވެސް ނެތެވެ. މިކަންކަމުން ތަޖުރިބާ ލިބިގެން، އަޅުގަނޑުމެން ޤަޞްދުކުރަނީ، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން، ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ (ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް) ދާއިރާއިން ދުނިޔެއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭނެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއް އުފައްދާށެވެ. އެމަގަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރު ބޮޅެއް ފުރިހަމަވެއްޖެއެވެ. ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި ހުރެގެން، އޮންލައިންކޮށް، ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދުމުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބޭނެއެވެ.

Connect through

The opinions expressed in this publication are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of the official positions held by the author. The designations employed in this publication and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the official positions held by the author