ލިޔުންތައް

11/29/2023

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ފުލުހުންގެ ގުޅުން – ތަޙްޤީޤު މަރްޙަލާ

ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކޮށްދީ، މީހުންގެ އަސާސީ މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ އޮންނަނީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކަށެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު އޮތީ، ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފުލުހުންނަށެވެ. ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ތަރުތީބު ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން، ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ހެކި ވަޒަންކޮށް، ދަޢުވާކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަމެއް އޮތީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ. ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ވަރަށް ތަފާތު ގުޅުމެކެވެ. ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ ތެރެއިންވެސް، ނަތީޖާ ހޯދައިދޭ، ނިކަން ތަހުޒީބު ގުޅުމެކެވެ.

11/26/2023

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: ރޭގަނޑު ޖަލްސާ ބޭއްވުމާއި، ހަފްތާ ބަންދުގައި ރަސްމީ ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލާނަން!

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި، ނޫސްވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭގައި އޮތެވެ. މިއީ ނޫސްވެރިންގެ އޮސްކާ އެވޯޑެވެ. ރޭގެ ޙަފްލާގައި އިނާމު ޙާޞިލުކުރެއްވި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް މަރްޙަބާކިޔަމެވެ. އެޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނުވެސްމެއެވެ. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުންނަ ގޮތުން ރޭގަނޑު އޮންނަ ޙަފްލާތަކަށް ދިއުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވާތީ، ދެވޭގޮތެއް ނުއްވެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި، އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވީ، ރޭގަނޑު ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، ހަފްތާ ބަންދުގައި ރަސްމީ ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލާނަމެވެ.

11/15/2023

މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކުރުން . ޕީޖީ އޮފީހުގެ ދައުރެއް ނެތް!

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި، މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމާއި، އެ އަދަބަށް ވަކި ހިސާބަކުން މަޢާފު ދިނުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ހިނގާކަމެކެވެ. ވަކި ހަމަތަކަކާއި އުޞޫލުތަކަކުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އެކަން އެބައޮތެވެ. އެކަން ކުރާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުންގެ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީ، މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތާރީޚަށްޓަކައި ލިޔެފައި އޮތުން ބޭނުންތެރިކަމަށް ފެންނާތީ ލިޔެލީމެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑަށް ކަމަކާ ކަންބޮޑުވެވޭނީވެސް، ޤާނޫނުގައި ކަންބޮޑުވާން ފުރުޞަތު އޮވެގެންނެވެ. އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރެވޭ އިޙްސާސް ތަފާތުވެދާނެއެވެ.

11/11/2023

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: އިމަޖަންސީ ހަމައެކަނި ނަންބަރަކީ 911 އަށް ހަދާނަން!

ރާއްޖޭގައި، ކުށެއް ރިޕޯޓު ކުރަން ގުޅާނީ 119 އަށެވެ. ޓުއަރިސްޓަކު ހިމެނޭ ކަމެއްނަމަ، 1478 އެވެ. އެމްބިއުލަންސްއަކީ 102 އެވެ. ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އޮތް އިމަޖެންސީގައި ޚިދުމަތްދޭ ދެތަނުގެ ނަންބަރުވެސް ތަފާތެވެ. ފަޔަރަކީ 118 އެވެ. ކަނޑުމަތީގެ ޙާދިސާއެއްގައިނަމަ 191 އެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުން 1412 އެވެ. ހިއުމަންރައިޓްސްއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި 1424 އެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ބަސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވާނަމަ، 1650 އެވެ. އާދައިގެ މީހަކަށް، މިހުރިހާ ނަންބަރެއް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް، އިމަޖެންސީކަމެއް ދިމާވެގެން އުޅޭއިރު، ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ކުޑަނޫން ތުރާލެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި، ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅާނެ ހަމައެކަނި ނަންބަރަކީ 911 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާނަމެވެ. އިމަޖަންސީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭނީ އެނަންބަރުންނެވެ.

10/29/2023

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: އައިޑީ ކާޑު، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އައު ކާޑު، އެމީހަކު ހުރި ތަނަކަށް!

އަޅުގަނޑުގެ އޮފީސް،ހުންނަނީ ވެލާނާގެ ބާރަވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. އެޢިމާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޑީއެންއާރު ހުރެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދޫކުރަނީ އެތަނުންނެވެ. އަޅުގަނޑު އޮފީހަށް އަރާ ފައިބާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، އެތައް ފަހަރަކު، އައިޑީ ކާޑު ހައްދަން ދާ މީހުންނާ ބައްދަލުވެއެވެ. އާދައިގެ މަތިން، މިކަހަލަ (އަޅުގަނޑާ ނުބެހޭ) ކަންކަމާ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އެހުރިހާ މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޢުމުރުގެ މީހުން، އައިޑީ ކާޑު ހައްދަން، ވެލާނާގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކިއު ހަދައިގެން ނުތިބެ ވާނެ ގޮތެއް ހަމަ ނެތީބާއެވެ؟

10/22/2023

އައު ސަރުކާރުން ވިސްނާންވީ ކަންކަން: ހުރިހާ ލިޔުމެއްގައި "އެލް.ސީ" ނަންބަރު ޖެހުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި، ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް، އެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ޚާއްޞަ ރެފަރަންސް ނަންބަރެއް ޖަހައެވެ. ރެފަރަންސް ނަންބަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، އެމައްސަލައަކާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް އެއްތަނަކުން ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ހުރެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ބޭނުންކުރާ އެއް ރެފަރަންސް ނަންބަރެއް އޮތުމެވެ. އެ ނަންބަރަކީ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ އެލް/ސީ ނަންބަރަށްވުމެވެ. އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްލެވިއްޖެނަމަ، މުޅި ނިޒާމު އެއްކޮށް ހިނގުން ހަރުދަނާވެގެންދާނެއެވެ. މިއީ، އަލަށް އަންނަ ސަރުކާރުން ވިސްނާވަޑައިގަތުން ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ.

10/17/2023

ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމާއި އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތަފާތު

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން، ތަޙްޤީޤު މަރްޙަލާގައާއި، ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރްޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން އިއްވުމުގެ މަރްޙަލާގެ ކުރިން، ނަޞޭޙަތުގެ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހަދައި، ޢާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިދެ ބާވަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތަފާތާއި، އެއްބަސްވުމެއް ވުމުގެ ނަތީޖާތަކާބެހޭ ގޮތުން ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮތުމަކީ ފަސޭހަވެދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، އެވާހަކަ ލިޔުނީއެވެ.

10/14/2023

ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުން: ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް

ކްލިނިކަކަށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ނަން ނޯޓު ކޮށްފައި މާދަމާ ގުޅާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. އަނެއް ދުވަހު، ކްލިނިކުން ގުޅާނެކަމަށް ފޯނު އަތަށް ލައިގެން ހުރެފައި، ފާޚާނާއަށް ވަތް ވަގުތު ގުޅައިފިއެވެ. ކޯލް މިސްވީއެވެ. ދެން ގުޅީމާ، އެތަނަކުން ގުޅި މީހަކު ނޭނގުނެވެ. އަޅުގަނޑު ދެން ގުޅީ ޕީޖީ އޮފީހަށެވެ. ކުރެވުނީ އެއްގޮތް ތަޖުރިބާއެކެވެ. މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރަން، ފޯނަށް ޖަވާބުދޭނެ ނިޒާމެއް އުފައްދައިފީމެވެ. މިހާރު ޕީޖީ އޮފީހަށް ގުޅީމާ، ގުޅި ކަމެއް ސާފުކުރުމަށްފަހު، އެދުވަހުގެ 12:30 އާއި 13:00 އާ ދެމެދު ގުޅާނެއެވެ. ގުޅި މީހާ އެދުނު ޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތް އެދުވަހުން ދުވަހަށް ސާފުކޮށްދޭނެއެވެ. ވަގުތަކުން ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

9/29/2023

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގަލަމުން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ސަރުކާރާ އޮތް ގުޅުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ. މާނައަކީ މި އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބާރެއް ނުފޫޒެއް ނެތި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ދައްކައިދޭ މަގުން ނިންމާ ނިންމުންތަކެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ދައުރު ނިމުނަސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރު ނިމުމަކަށް ނާންނާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު 2 ގުޅުމެއް ބޭއްވުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދައެވެ. އެއީ ބަޖެޓާއި މާލީ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

9/27/2023

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން އައު އުސްމިންތަކަކަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާއެކެވެ. އެ ޚިދުމަތަކީ، އަމަން އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމެވެ. ބަޔަކަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، ދެކަމެއް ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ. އެ ޚިދުމަތް ލިބޭ މީހާ (ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޙާލަތުގައި، ރައްޔިތުން) އަށް، އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ. މިއޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި، އެނިންމުން ނިންމި ސަބަބާއި، އެކަމުގެ ނަތީޖާތައް ހާމަކޮށް ފެންނާން އޮންނަންވާނެއެވެ. މިކަންކަން ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ޚާއްޞަ ވެބްސައިޓެއް މިހާރު މިއޮތީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.

9/20/2023

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: އުސްފަސްގަނޑުގައި 50 މީޓަރުގެ ލޮނުފެން ޕޫލެއް އަޅާނަން!

ދާދިފަހުން، މަޑަގަސްކަރައިގައި އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްއަކީ، މަލްޓި ސްޕޯޓް މުބާރާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ކާމިޔާބު މުބާރާތެވެ. މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމުން، މެޑަލެއް ނުލިބުނަސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުނެވެ. މިހާރު އޮތް ސުވާލަކީ، މިމުބާރާތުގައި ކާމިޔާބު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދި ޙަނާންތަކާއި އާންތަކާއި ރެހާންތަކާއި މެރާލްތަކާއި މުބާލްތަކާއި ސައުސަންތަކެއް އަބަދުމެ އުފައްދަ އުފައްދައި ތިބޭނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ވަޞީލަތްތަކާއި ގިނަ، ވާދަވެރި މުބާރާތްތަކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި، މާލޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި 50 މީޓަރުގެ ލޮނުފެން ޕޫލެއް އަޅައި، އަހަރަކު މަދުވެގެން 1200 ކުދިންނަށް އެތަނުގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭނަމެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް 5 އަހަރު ތެރޭގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭނަމެވެ.

9/11/2023

އަނިޔާލިބޭ މީހާ ބާރުވެރިކުރުވުން: އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގާގޮތް ފެންނަގޮތް ހެދުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް އުފެދި ހިނގަމުންދަނީ ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށެވެ. އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދޭންޖެހެނީ ކުށް ކުރި މީހާއަށާއި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށެވެ. މިހާރު ކަންތައް ހިނގާ ގޮތުން، އަނިޔާލިބޭ މީހާއަށް، އެމީހާގެ މައްސަލަ ވީނުވީއެއް ނޭނގެއެވެ. ހާމަކަމެއް ނެތެވެ. މިމައްސަލަ ޙައްލުކޮށްގެން މެނުވީ، މިނިޒާމަށް މީހުންގެ އިތުބާރެއް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން، ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ބައެއް ހަދައި، ކޮންމެ ކުށެއްގެ ވިކްޓިމްއަކަށްވާ މީހާއަށް، އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާގޮތް، އިތުރު މީހަކަށް ނުގުޅައި، އެމީހާގެ އަމިއްލަ ފޯނުން، އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނޭ ނިޒާމު މިހާރު ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. އެމައްސަލައެއް ނިމުމުން، ނިމުނު ގޮތާއި ކުރި ޙުކުމްވެސް އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ވަގުތުން އެނގޭނެއެވެ.

Connect through

The opinions expressed in this publication are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of the official positions held by the author. The designations employed in this publication and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the official positions held by the author