އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: އުސްފަސްގަނޑުގައި 50 މީޓަރުގެ ލޮނުފެން ޕޫލެއް އަޅާނަން!

ދާދިފަހުން، މަޑަގަސްކަރައިގައި އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްއަކީ، މަލްޓި ސްޕޯޓް މުބާރާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ކާމިޔާބު މުބާރާތެވެ. މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމުން، މެޑަލެއް ނުލިބުނަސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުނެވެ. މިހާރު އޮތް ސުވާލަކީ، މިމުބާރާތުގައި ކާމިޔާބު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދި ޙަނާންތަކާއި އާންތަކާއި ރެހާންތަކާއި މެރާލްތަކާއި މުބާލްތަކާއި ސައުސަންތަކެއް އަބަދުމެ އުފައްދަ އުފައްދައި ތިބޭނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ވަޞީލަތްތަކާއި ގިނަ، ވާދަވެރި މުބާރާތްތަކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި، މާލޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި 50 މީޓަރުގެ ލޮނުފެން ޕޫލެއް އަޅައި، އަހަރަކު މަދުވެގެން 1200 ކުދިންނަށް އެތަނުގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭނަމެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް 5 އަހަރު ތެރޭގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭނަމެވެ.

ލިޔުންތައް

9/11/2023

އަނިޔާލިބޭ މީހާ ބާރުވެރިކުރުވުން: އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގާގޮތް ފެންނަގޮތް ހެދުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް އުފެދި ހިނގަމުންދަނީ ޢަދުލް އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށެވެ. އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދޭންޖެހެނީ ކުށް ކުރި މީހާއަށާއި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށެވެ. މިހާރު ކަންތައް ހިނގާ ގޮތުން، އަނިޔާލިބޭ މީހާއަށް، އެމީހާގެ މައްސަލަ ވީނުވީއެއް ނޭނގެއެވެ. ހާމަކަމެއް ނެތެވެ. މިމައްސަލަ ޙައްލުކޮށްގެން މެނުވީ، މިނިޒާމަށް މީހުންގެ އިތުބާރެއް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިމަސައްކަތުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން، ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ބައެއް ހަދައި، ކޮންމެ ކުށެއްގެ ވިކްޓިމްއަކަށްވާ މީހާއަށް، އެމީހާގެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާގޮތް، އިތުރު މީހަކަށް ނުގުޅައި، އެމީހާގެ އަމިއްލަ ފޯނުން، އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނޭ ނިޒާމު މިހާރު ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. އެމައްސަލައެއް ނިމުމުން، ނިމުނު ގޮތާއި ކުރި ޙުކުމްވެސް އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ވަގުތުން އެނގޭނެއެވެ.

8/27/2023

"އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ ރިސޯޓެއް ހަދާނަން!"

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން، އިޖްތިމާޢީ، އުފާވެރި މާޙައުލެއްގައި ބައްދަލުކޮށްލައި ވާހަކަ ދައްކާ ހަދާލާނެ ތަނެއް ނެތިގެން، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީގެ ނަމުގައި 26 ޖުލައި 1990 ދުވަހު ނާދީއެއް ހުޅުވިއެވެ. އޭގެ 33 އަހަރު ފަހުން، މިހާރު ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން މާގިނައެވެ. މާލެއާއި ސިޓީތައް ތޮއްޖެހިފައިވާތީ، އުފާވެރި މާޙައުލެއްގައި ބައްދަލުވެ އުޅެވޭނެ ގޮތެއ އަދި އަމުދުން ނެތެވެ. ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ޓުއަރިޒަމްގެ އެއްވަނައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮޑަކްޓް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އެއަށްވުރެ، ރިސޯޓުތައް މާ އަގުބޮޑެވެ. ޙައްލަކީ، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ ރިސޯޓެއް ހެދުމެވެ. މުވައްޒަފުން ޢާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލައި، ޕާޓީ ބާއްވައި، ކުޅިވަރު ކުޅެ، އޮފީސްތަކުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބްތަކުގެ އިވެންޓުތައް ބާއްވާނެ ޓްރޭނިންގ ރިސޯޓެކެވެ! އެރިސޯޓުގެ ޙިއްސާދާރުންނަކީ ސަރުކާރާއި، ނާދީގެ މެމްބަރުންނާއި ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓެލް ސްކޫލެވެ.

8/18/2023

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކްލަސިކް: ފުޓުސަލް ކުޅޭގޮތަށް އެހެން ކަންތައްތައް ކުރުން

ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރު އަލަށް ބާއްވަން ފެށި، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ކްލަސިކް ބައިގެ ފައިނަލަށް، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ކްލަބް220 އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓީމް ޑީޖޭއޭ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތް ނިމިގެންދާއިރު، ޑީޖޭއޭ ފުޓްސަލް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފު އަތުން ނައްޓައިގެންދާ ބޯޅަ، މަތަކުރުމަށް، ގޯލް ކީޕަރަކަށް ހުރި އއ. ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ގޯލް ކީޕަރު މަތަކޮށްދެއްވާގޮތަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހަމަ އެމުވައްޒަފަށް ނުލިޔެވިގެން ބެކްލޮގްވާ މަޚްޞަރު ބަޔާންވެސް ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ލިޔުއްވައި ދެއްވުމަކީ ކުރެއްވިދާނެކަމެކެވެ.

8/13/2023

ޕީޖީ އޮފީހުގެ "ޚަބަރު ފީތާ" : މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ހަރުދަނާ ގޮތެއް

ޕީޖީ އޮފީހަށް 15 އަހަރުވީ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ވެބްސައިޓެއް، އޮފީހުގެ އަމިއްލަ "ޓްވިޓަރ" ފީޗަރާއެކު އުފައްދައިފީމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ކިޔީ "ޚަބަރުފީތާ" އެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ޢާންމުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް، މިވެބްސައިޓުގެ "ޚަބަރުފީތާ" ތަކުގައި ދާނީ "ފީތާ" ކުރަމުންނެވެ. ކުރީގެ ފީތާތަކާ ގުޅުވައިގެންވެސް އައު ފީތާ ލިޔެވޭނެއެވެ. ޓެގް ކޮށްފައި ހުންނަ ފީތާތައް އެއް ތަނަކުން ފެންނަ ގޮތްވެސް ހުންނާނެއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ކުރީގެ ޚަބަރުތަކާއި ފަސްފަހަތް ހޯދަން އިންތިހާއަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

8/1/2023

"އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި: ހުރިހާ ދިވެހި ކުދިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭނަން!"

މިވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މޫދާ ގުޅޭ ޙާދިސާތަކުގައި 12 ކުޑަކުދިން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މިޒާތުގެ ކަމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުއްޖަކު ނިޔާވުމަކީވެސް ކާރިސާއެކެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރާނީ، ކުޑަކުދިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދީގެންނެވެ. އެވާހަކަ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެ، ތަންފީޒުކުރާނީއެވެ. މިއީ، ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނުކޮށް ނުވާ ވަރުގެ ކަމެކެވެ.

7/31/2023

ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮވެގެން ވަޒީފާ ނުލިބުން: ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ސިޔާސަތެއް

ކުށުގެ މާޙައުލުން ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އެހެން ދިމާލަކުން ސަޕޯޓެއް ނުލިބޭ މީހަކަށް، ވަޒީފާއަކީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާއަކީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އިތުބާރު ރުޖޫޢަކޮށްދޭ ވަޞީލަތެވެ. ތިމާގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއެކު، އެހެން މީހަކަށް ބަރޯސާނުވެ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވާން ލިބޭ އެހީތެރިކަމެވެ. ލައިފް ލައިނެވެ. އެމީހާގެ ޙަޔާތް އަނބުރާލަން ލިބޭ ފުރުޞަތެކެވެ. އެފުރުޞަތު ޤާނޫނުން ފުޅާކޮށް ދީފައި ވަނިކޮށް، ގަވާއިދަކުން އިތުރަށް ހަނިކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

7/25/2023

ވަޒީފާދެވޭ ޢުމުރާމެދު އޮތް އޮޅުން – 18 އަހަރު ނުވިޔަސް ވަޒީފާ ދެވޭނެ!

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭ ޢުމުރެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާތީ، މިއީ ޢުމުރަކާ ގުޅުވޭ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. މިޙައްޤު ހަނިކުރާނަމަ، ހަނިކުރެވޭނީ އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުންނެވެ. އެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާން އޮތީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. އެ ޤާނޫނުގައި އޮތީ، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ލައްވާ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާއެއް އޮވެއެވެ. އެއީ، 16 އަހަރު ނުވިޔަސްވެސް، އެކުއްޖާގެ ރުހުމާއެކު، ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިކުރުވުމެވެ. 18 އަހަރެއްގެ ވާހަކައެއް ނެތެވެ. ވީމާ، 18 އަހަރު ނުފުރެނީސް ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ދެކުމަކީ ކުށް ހީއެކެވެ. އަދި އަމުދުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައި، މެރިޓުން ހޮވުމަކީ 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤެކެވެ.

7/9/2023

މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓާއި ޤާނޫނީ ފަރުވާ - 2 ވަނަ ބައި

މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއް ވުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެކެވެ. އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން، ޖިނާއީ ކުށުގެ ޒިންމާވެސް އުފުލަން ޖެހިދާނެ ކުށެކެވެ. މިކުށުގެ ދައުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި، ބައެއް މައްސަލަތައް ސާބިތުވެފައިވެސް ވެއެވެ. އެކްސިޑެންޓުވުމަކީ ކުށެއް ނޫންކަމަށް ބެލުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުންވެސް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް ޤާނޫނު މާނަކުރާނަމަ، މީހަކަށް ޙަމަލާއެއް، ގެއްލުމެއް ދޭން ބޭނުންނަމަ، އެމީހާގައި އެކްސިޑެންޓުކޮށްލައިގެން، އޭނާގެ ފުރާނައާއި ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވެނީއެވެ. މިއީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޕޮޑްކާސްޓްސް

Connect through

The opinions expressed in this publication are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of the official positions held by the author. The designations employed in this publication and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the official positions held by the author