ލެތުން – ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ޑާޓާބޭސް

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، އިރުޝާދުތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުމަކީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށްވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމަކަށްވާތީ، މިކަމަށް ތަސައްލީ އެއް ހޯދުމަށް www.lethun.pgo.mv ގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓެއް މިހާރު ވާނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މިވެބްސައިޓުގައި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޤާނޫނަކާއި ގަވާއިދެއް ސަރޗް ކުރެވޭ ގޮތަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ލިޔުންތައް

6/11/2022

ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ދައުލަތެއް!

އަޅުގަނޑަކީ ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިވަގުތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން، އަޅުގަނޑާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން ތިބުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމެކެވެ. އެއީ މައްސަލައެއްވެސް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ފިޓުކޮށް ހުރުމަކީ އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހުންގެ މަޞްލަޙަތުވެސް އޮތް ކަމެކެވެ.

4/25/2022

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތަކީ ދީނީ ވާޖިބެއް. ކުޅުދުއްފުށީ ޖޯލިފަތި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ގޮތްޕަކީ، އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކަށް އަބަދުވެސް އަހައްމިއްޔަތު ދޭ މުވައްޒަފުންތަކެއް އުޅޭ ގޮތްޕެކެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް، އެމުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރީ، ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާނެ ޖޯލިފައްޗެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

4/15/2022

ޚިޔާލު ތަފާތުވުން 2– ޚިޔާލުތަފާތާ ގޮތުގެ ހައިރާކީ

ޢިލްމުވެރިން ދެކޭގޮތުގައި، ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ ހައިރާކީއެއް އޮވެއެވެ. އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ، ދެބަސްވާ ޚިޔާލުގައި އޮތް އަޞްލު ނުކުތާއާ ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ދެބަސްވެ، ދެބަސްވާ ސަބަބު ކިޔައިދިނުމެވެ. އެންމެ ގޯސް ގޮތަކީ، ދެބަސްވާ ޚިޔާލު ހުށަހެޅި މީހާއަށް ހުތުރު ނަންނަމުން ގޮވުމެވެ.

4/7/2022

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާއި ވަގުތު ގުނުން

"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 198 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހަކާއި އެދެމެދަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިނަމައެވެ."

3/29/2022

ފުރަތަމަ ކިޔާށެވެ. އެއަށްފަހު ވިސްނާ، ޢަމަލު ކުރާށެވެ.

އިންސާނުން، އެހެން މަޚުލޫޤުންނާ ތަފާތުވަނީ، އިންސާނުންނަށް ކަންކަމާ ވިސްނައި، ފިކުރުކުރުމުގެ ނިޢުމަތާއި ބާރު ދެއްވާފައިވާތީއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް އެތައް އާޔަތެއްގައި، ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނާ ފިކުރުކުރާނަމަ، އެކަމުގައި ޢިބުރަތްތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބާވާލެއްވި އާޔަތުގައި އޮތީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާކަށް ނޫނެވެ. ކިޔާށެވެ. މިތަރުތީބަކީވެސް އޮޅުމަކުން، އިއްތިފާޤަކުން އޮތް ތަރުތީބެއްނޫނެވެ.

3/20/2022

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން - ކެނެރީމަގުގެ މިސާލު

ޤާނޫނެއް ހަދައި، ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުން، ތަންފީޒީ އިދާރާތައް ޢަމަލުކުރާނީ ކޮތަރު ގުއި ރޭ އުޞޫލުންނެވެ. ލޮލަކަށް، މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާނީއެވެ. އެކަމުން ނުތަނަވަސްކަން އަންނަ މީހަކަށް ނުތަނަވަސްކަން އަންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރަހަށް ޕާކުކުރާ މީހާ ޕާކު ކުރަންވާނީ، ކޮތަރު ގުއި ރޭ ގޮތަށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަން ދަނެގެންނެވެ.

3/13/2022

އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަ ފޮނުވުން . ތާރީޚީ ބަދަލެއް

އިއްޔެ (13 މާރިޗު 2022) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، އޮންލައިންކޮށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި، އެމައްސަލަ އެކޯޓުން ބަލައިގަތް ދުވަހެވެ.

3/12/2022

މަރުވި ސަބަބު ހޯދުން

މިސުވާލަކީ، ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތަށްވެސް އެރުން އެކަށީގެންވާ ސުވާލެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ޖަވާބުވެސް ލިބެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ޖަވާބު ނުލިބެއެވެ. ޙަޤީޤީ ސުވާލަކީ، އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބުމުން ތަފާތުވަނީ ވަކި ކޮން ކަމެއްތޯއެވެ. އިންސާނީ ހޯދާ ބެލުމުގެ ފިޠުރަތަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުން ފިޔަވައި، އެސުވާލުގެ ޖަވާބުން ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނުވިސްނެއެވެ. ނުވެސް ނެތް މެއެވެ.

ޕޮޑްކާސްޓްސް

Connect through

The opinions expressed in this publication are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of the official positions held by the author. The designations employed in this publication and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the official positions held by the author