ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަ މައިތިރިކުރުން

2019 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ، 2020 ވަނަ އަހަރު، ދަޢުވާ ކުރެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 65% އިތުރެވެ. ކުރެވުނު ދަޢުވާތަކުގެ ޢަދަދު 63% އިތުރެވެ. މިކަން ކުރެވުނީ، މިކަމަށް ފޯކަސް ކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ....

“ޢިލްމުވެރިން” ނާއި “ދަންނަ މީހުން”

ކޮންމެ ދަންނަ މީހަކީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ޢިލްމުވެރިއަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ދަންނާނެ މީހެއްވެސް ނޫނެވެ. ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި އޭނާގެ "އީގޯ" އަށް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ. ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރަންޖެހެއެވެ. ޢިލްމަކީ ދިފާޢު ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ....

މީޓީންގް” އާ ނުލައި ދައުލަތް ހިންގުން”

މީޓިންގް ބޭއްވުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ، އެކަމަކީ މީޓިންގެއް ބާއްވަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ. މީޓިންގް ބާއްވާނެ ތްރެޝްހޯލްޑެވެ. ކޮންމެހެން މީޓިންގެއް ނުބާއްވާ، އީމެއިލަކުން، ފޯނު ކޯލަކުން ނުވަތަ ސައި ތައްޓަކުން ނިންމެން ހުންނަ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެން އެއްކޮށްގެން މީޓިންގް ބާއްވާނެކަމެއް ނެތެވެ. ތްރެޝްހޯލްޑު ކަނޑައަޅަންވީއެވެ....

ކެތްތެރިކަން (ޕްރޮސެސް + ސާބިތުކަން) = ނަތީޖާ!

ހެނދުނު ހޭލައިގެން، މިއަދު ކޮށްލާނީ ބޮޑީ ބިލްޑޭ ހިތާ އަންނަ ޒުވާނާއަށް ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެދެއްވާ ނަޞޭޙަތަކީ، ބޮޑީ ބިލްޑު ކުރަން ކެތްތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ވާހަކައެވެ. މިއީ، މާ ގިނަ މީހުންގައި ހުންނަ ސިފައެއް ނޫނެވެ. ބަނޑުގައި ގޮޅި ޖަހާފައި ހުންނަން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުހެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އެކަން ކުރެވެނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ. ...

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ތައްޔާރު ކުރި 12 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެއްތަނަކުން ހޯއްދެވުމަށް، މިޕޯސްޓު ބައްލަވާލެއްވުން އެދެމެވެ. ...

ތިމަރަފުށީ ޓެރަރިޒަމް މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން – ގުޅިގެން ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީންނަށް ވަޅިން ޙަމަލާދީން ޙާދިސާގެ ފަހުން، ދެން ފެނުނީ ތ. ތިމަރަފުށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ސެލެކެވެ. ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ކުރިއަށްނެރެ، އަނިޔާވެރި، ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. އެމައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޕީޖީ އޮފީހުން ދިރާސާކޮށް، އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މައްސަލަ ވަނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައެވެ....

ދުވުން (އިންޓަވަލް ޓްރެއިނިންގ) – ވަރުބަލި ފިލުވުން

އިންޓަވަލް ޓްރެއިނިންގް ސެޝަނެއްގެ ދެވަނަ ބަޔަކީ ދެ ސްޕްރިންޓް ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ވަރުބަލި ފިލުވުމުގެ ބައެވެ. މިއީވެސް، މުޅި ޓްރެއިނިންގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. ވަރުބަލި ނުފިލުވައި ކިތަންމެ ބާރަކަށް ސްޕްރިންޓް ކުރިޔަކަސް ޖުމްލަ ފިޓްނަސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. ހުސް ސްޕްރިންޓަށް މޮޅުވުމަކީ ބޭކާރު ކަމެކެވެ. ވަރުބަލި ފިލުވަންވެސް މޮޅުވާންޖެހެއެވެ. ...

ދުވުން – އިންޓަވަލް ޓްރެއިނިންގ

އަޅުގަނޑު އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރާ އެއްކަމަކީ ދުވުމެވެ. ދުވުމަކީ ހަމައެކަނި މަޖަލަކަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދުވުމުގެ ތެރެއިން ދަސްވާ ކަންކަން، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި މަސައްކަތުގެ ޙަޔާތަށްވެސް ގެނެވެއެވެ. ...

އިރާދައެއް ހުރީވިއްޔާ، މޫދަށް ކުނިއެޅުން ވަގުތުން ހުއްޓުވިދާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލަކީ ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމެވެ. ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ރަމްޒަކީ މޫދާއި ގޮނޑުދޮށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ވިއްކައިގެން، ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅޭ ބައެކެވެ....

ޚިޔާލުގެ ތަޅާފޮޅުން

އިންސާނުން އުފެދި ބޮޑުވަނީ ތަފާތު އެކިއެކި ތަޖުރިބާތަކާއެކުއެވެ. އެތަޖުރިބާތައް، އެމީހެއްގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުން ބައްޓަންކުރެއެވެ....

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު – ތިމާއާ އެއްކޮޅަށް ހުރި ހެކި ހާމަކުރުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ، ގިނަ ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ނިޒާމެކެވެ. މިނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މީހުންނާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވާންޖެހޭނީ އިންޞާފުވެރި، ދެފުށް ފެންނަ ފިޔަވަޅަކަށެވެ. ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ނިޒާމުން ރެކިގެން ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ މުހިންމު ކަމަކީ، ކުށް ނުކުރާ މީހާއަށް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަނިޔާއެއް ނުލިބުމެވެ. ޤާނޫނީ ޢިލްމުވެރިން ބުނާ ގޮތުން، ކުށްނުކުރާ މީހަކު ކުށެއްގައި ބެދުމަކީ، ކުށް ކުރި މީހަކު ސަލާމަތްވެގެން ދިއުމަށްވުރެ މާ...

ދެކި އަޑުއެހި ކަންކަން – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (1 ވަނަބައި)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތުގައި އެތައް ގޮތަކުން ގާތް މުއައްސަސާއެކެވެ. ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (އޭގެ ކުރިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކޮށްފައެއް ނުވާނެއެއެވެ. ...

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ދިވެހިން – ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް

ދައުލަތުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިރު ހިތަށް އަރައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ....

“އިންތިޒާރު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭ ކަމެކެވެ”

އިންތިޒާރު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭ ކަމެކެވެ.” މިއީ، އަޅުގަނޑު މިޞްރުގައި ކިޔަވަން އުޅުނުއިރު، ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ޢިބާރާތެކެވެ. މިވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކަވާނީ އޭރު، ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ ޙަވާލުވާން ސަރުކާރުން .ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި އަލްއަޚް ޙުސައިން ރިޟާއެވެ. އޭގެ ޙަޤީޤީ ފުން މާނައެއް އޭރަކު އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނެއެވެ...

ޑީ.އެން.އޭ އެވިޑެންސް

މިލިޔުމަކީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޑީއެންއޭ އެވިޑެންސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރެގެން، އެވާހަކަ އަޅުގަނޑާވެސް ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދާތީ، އެކަމާމެދު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތެއް ކިޔައިދެވޭތޯ ބެލުމަށް ލިޔާ ލިޔުމެކެވެ. މިލިޔުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަކި މައްސަލައެއްގައި ނިންމި ގޮތް ރަސްމީކޮށް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ނޫނެވެ....

“ވާނުވާ” ބަންދުގެ ޙަޤީޤީ ވެކްސިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައަކީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ކޯޓުން ކުރާ ވާނުވާ” އަމުރެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ، ޚުދު އަޅުގަނޑުވެސް، ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ...