ރޯދައިގެ ވައްތަރުތައް – މައިންޑްފުލް ރޯދަ

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ، ޞިއްޙީ، ޖިސްމާނީ، ރޫޙާނީ އަދި މަޢުނަވީ ފައިދާތަކެއްލިބޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަންކަމާއި ނޭނގޭ ކަންކަމެވެ. ރޯދައިން ލިބޭ ފައިދާ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމަށްޓަކައި މައިންޑްފުލްކޮށް ރޯދަ ހިފާންޖެހެއެވެ. ...

ޢުންޞުރޭ ކިޔަންޖެހޭ ސަބަބުތައް

ޓްރަޔަލް ލޯޔަރުންގެ ތިބޭނީ ދެ ބެސްޓް ފްރެންޑެވެ. އެއީ، ކުށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ. ކުށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި އޮންނާނީ ކުށުގެ ޢުންޞުރުތަކެވެ. ކުށެއް، ކުށަކަށްވާ ގޮތެވެ. ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި އޮންނާނީ، އެކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހިނގާންޖެހޭ މަގެވެ. ޢުންޞުރު ދެނެގަނެ، އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ދިގުކޮށް، ފުންކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން ނޭނގޭ ވަކީލަކީ ރަނގަޅު، ކުޅަދާނަ ވަކީލެއް ނޫނެވެ....

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފައިސާއާއި ފައިސާވެރިންގެ ފަހަތުން ދިއުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު ފޯކަހަކީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން މަންފާވާ، އެކަމުގެ އަޞްލު 'ވިޔަފާރިވެރިން' ފަހަތުން ދާންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަނީ ލޯންޑްރިންގްގެ ދައުވާއެއް، މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދޭންވީއެވެ. އަޞްލު 'ވިޔަފާރިވެރިން' ގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، އެމީހުން 'ދޮންނަ' ފައިސާ ހޯދައި، ދައުލަތަށް ނަގައި، އެވިޔަފާރި އެއްކޮށް ހުއްޓުވައިގެން...

!ދުވުމުގައި ޕޭސް ކުރުން – 1.25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުވާލެއް

ދުވުމުގައި ޕޭސް ކުރުމޭ ބުނަނީ، ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން އެއްވަރެއްގައި ދުވުމަށެވެ. އެއީ ދަސްކުރަންޖެހޭ ހުނަރެކެވެ. ދުވުމުގައާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެހެވެ. އަލަށް ދުވާ މީހުންނަށް އެންމެ ގިނައިން ހެދޭ ގޯހަކީ، ރޭހުގެ ފެށޭ ގަޑީގައި މާ ބާރަށް ދުއްވައި ގަނެވުމެވެ. ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ރޭހުގައި މިމަންޒަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނާނެއެވެ. 80% މީހުން ފަށާނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައިވެސް ޕޭސްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ޓީމު އިވެންޓެކެވެ....

ދުވުމުގެ ރީތި އާދަކާދަތައް

ދުވަނިކޮށް މަގުމަތިން ގޮވާލާނަމަ، "އައްސަލާމް އަލައިކުމް"، "ހަލޯ"، "ހައި" ނުވަތަ "ގުޑް މޯނިންގް" އަކުން ފުދޭނެއެވެ. ނިތް އަރުވާލިއަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ދުވެ ދުވެ ހުއްޓާ ސައިކަލެއްގައި ކައިރީގައި އައިސް ވާހަކަ ދައްކަން ނުފައްޓަވާށެވެ. ދުވުމުގައިވެސް އާދަކާދަތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރައްވާށެވެ....

މަރު – މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެކަނި ޙަޤީޤަތް

މަރަކީ، މުޅި އިންސާނީ އުއްމަތް ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެކަނި ޙަޤީޤަތެކެވެ. މަރުވުމަށްފަހު، ދުނިޔަވީ ކަމަކުން ފައިދާއެއް ނުކުރެއެވެ. ޢިލްމެއް ހުއްޓަސް، އެއަކުން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ކިތަންމެ ލޯބިވާ މީހަކު ދެކެވެސް، މަރުވުމަށްފަހު ލޯބިވެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ކިތަންމެ އުފާ ކޮށްދޭ މީހެއްގެ ކިބައިންވެސް މަރުވުމަށްފަހު އުފާވެރިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ވީމާ، އެއްވެސް ކަމެއްގެ ޢިލްމެއް ހުރިނަމަ، ޢިލްމުން ހޭދަކުރާށެވެ. ލޯބި ވާނަމަ އެވާހަކަ ބުނާށެވެ. އުފާވާނަމަ، އެވާހަކަވެސް ބުނާށެވެ. ފާޅުކުރާށެވެ....

“ޢިލްމުވެރިން” ނާއި “ދަންނަ މީހުން”

ކޮންމެ ދަންނަ މީހަކީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ޢިލްމުވެރިއަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ދަންނާނެ މީހެއްވެސް ނޫނެވެ. ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި އޭނާގެ "އީގޯ" އަށް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ. ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރަންޖެހެއެވެ. ޢިލްމަކީ ދިފާޢު ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ....

މީޓީންގް” އާ ނުލައި ދައުލަތް ހިންގުން”

މީޓިންގް ބޭއްވުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ، އެކަމަކީ މީޓިންގެއް ބާއްވަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ. މީޓިންގް ބާއްވާނެ ތްރެޝްހޯލްޑެވެ. ކޮންމެހެން މީޓިންގެއް ނުބާއްވާ، އީމެއިލަކުން، ފޯނު ކޯލަކުން ނުވަތަ ސައި ތައްޓަކުން ނިންމެން ހުންނަ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެން އެއްކޮށްގެން މީޓިންގް ބާއްވާނެކަމެއް ނެތެވެ. ތްރެޝްހޯލްޑު ކަނޑައަޅަންވީއެވެ....

ކެތްތެރިކަން (ޕްރޮސެސް + ސާބިތުކަން) = ނަތީޖާ!

ހެނދުނު ހޭލައިގެން، މިއަދު ކޮށްލާނީ ބޮޑީ ބިލްޑޭ ހިތާ އަންނަ ޒުވާނާއަށް ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެދެއްވާ ނަޞޭޙަތަކީ، ބޮޑީ ބިލްޑު ކުރަން ކެތްތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ވާހަކައެވެ. މިއީ، މާ ގިނަ މީހުންގައި ހުންނަ ސިފައެއް ނޫނެވެ. ބަނޑުގައި ގޮޅި ޖަހާފައި ހުންނަން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުހެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އެކަން ކުރެވެނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ. ...

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ތައްޔާރު ކުރި 12 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެއްތަނަކުން ހޯއްދެވުމަށް، މިޕޯސްޓު ބައްލަވާލެއްވުން އެދެމެވެ. ...

ތިމަރަފުށީ ޓެރަރިޒަމް މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން – ގުޅިގެން ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީންނަށް ވަޅިން ޙަމަލާދީން ޙާދިސާގެ ފަހުން، ދެން ފެނުނީ ތ. ތިމަރަފުށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ސެލެކެވެ. ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ކުރިއަށްނެރެ، އަނިޔާވެރި، ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. އެމައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޕީޖީ އޮފީހުން ދިރާސާކޮށް، އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މައްސަލަ ވަނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައެވެ....

ދުވުން (އިންޓަވަލް ޓްރެއިނިންގ) – ވަރުބަލި ފިލުވުން

އިންޓަވަލް ޓްރެއިނިންގް ސެޝަނެއްގެ ދެވަނަ ބަޔަކީ ދެ ސްޕްރިންޓް ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ވަރުބަލި ފިލުވުމުގެ ބައެވެ. މިއީވެސް، މުޅި ޓްރެއިނިންގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. ވަރުބަލި ނުފިލުވައި ކިތަންމެ ބާރަކަށް ސްޕްރިންޓް ކުރިޔަކަސް ޖުމްލަ ފިޓްނަސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. ހުސް ސްޕްރިންޓަށް މޮޅުވުމަކީ ބޭކާރު ކަމެކެވެ. ވަރުބަލި ފިލުވަންވެސް މޮޅުވާންޖެހެއެވެ. ...

ދުވުން – އިންޓަވަލް ޓްރެއިނިންގ

އަޅުގަނޑު އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރާ އެއްކަމަކީ ދުވުމެވެ. ދުވުމަކީ ހަމައެކަނި މަޖަލަކަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދުވުމުގެ ތެރެއިން ދަސްވާ ކަންކަން، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި މަސައްކަތުގެ ޙަޔާތަށްވެސް ގެނެވެއެވެ. ...

އިރާދައެއް ހުރީވިއްޔާ، މޫދަށް ކުނިއެޅުން ވަގުތުން ހުއްޓުވިދާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލަކީ ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމެވެ. ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ރަމްޒަކީ މޫދާއި ގޮނޑުދޮށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ވިއްކައިގެން، ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅޭ ބައެކެވެ....

ޚިޔާލުގެ ތަޅާފޮޅުން

އިންސާނުން އުފެދި ބޮޑުވަނީ ތަފާތު އެކިއެކި ތަޖުރިބާތަކާއެކުއެވެ. އެތަޖުރިބާތައް، އެމީހެއްގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުން ބައްޓަންކުރެއެވެ....

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު – ތިމާއާ އެއްކޮޅަށް ހުރި ހެކި ހާމަކުރުން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ، ގިނަ ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ނިޒާމެކެވެ. މިނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މީހުންނާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވާންޖެހޭނީ އިންޞާފުވެރި، ދެފުށް ފެންނަ ފިޔަވަޅަކަށެވެ. ކުށްކުރާ މީހުންނަށް ނިޒާމުން ރެކިގެން ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ މުހިންމު ކަމަކީ، ކުށް ނުކުރާ މީހާއަށް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަނިޔާއެއް ނުލިބުމެވެ. ޤާނޫނީ ޢިލްމުވެރިން ބުނާ ގޮތުން، ކުށްނުކުރާ މީހަކު ކުށެއްގައި ބެދުމަކީ، ކުށް ކުރި މީހަކު ސަލާމަތްވެގެން ދިއުމަށްވުރެ މާ...

ދެކި އަޑުއެހި ކަންކަން – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (1 ވަނަބައި)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތުގައި އެތައް ގޮތަކުން ގާތް މުއައްސަސާއެކެވެ. ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (އޭގެ ކުރިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކޮށްފައެއް ނުވާނެއެއެވެ. ...

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ދިވެހިން – ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް

ދައުލަތުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިރު ހިތަށް އަރައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ....