“އިންތިޒާރު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭ ކަމެކެވެ”

އިންތިޒާރު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ވަގުތު ގެއްލޭ ކަމެކެވެ.” މިއީ، އަޅުގަނޑު މިޞްރުގައި ކިޔަވަން އުޅުނުއިރު، ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ޢިބާރާތެކެވެ. މިވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކަވާނީ އޭރު، ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ ޙަވާލުވާން ސަރުކާރުން .ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި އަލްއަޚް ޙުސައިން ރިޟާއެވެ. އޭގެ ޙަޤީޤީ ފުން މާނައެއް އޭރަކު އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނެއެވެ...

ޑީ.އެން.އޭ އެވިޑެންސް

މިލިޔުމަކީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޑީއެންއޭ އެވިޑެންސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރެގެން، އެވާހަކަ އަޅުގަނޑާވެސް ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދާތީ، އެކަމާމެދު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތެއް ކިޔައިދެވޭތޯ ބެލުމަށް ލިޔާ ލިޔުމެކެވެ. މިލިޔުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަކި މައްސަލައެއްގައި ނިންމި ގޮތް ރަސްމީކޮށް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ނޫނެވެ....

“ވާނުވާ” ބަންދުގެ ޙަޤީޤީ ވެކްސިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައަކީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ކޯޓުން ކުރާ ވާނުވާ” އަމުރެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ، ޚުދު އަޅުގަނޑުވެސް، ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ...